UKRAINETS SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000397185
Numer REGON: 145720986
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2015-12-04
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/79236/15/275]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-09-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 145720986 NIP 53220415042013-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaUKRAINETS SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2015-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 22.08.2011 R., NOTARIUSZ KATARZYNA TOWAREK, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA TOWAREK I TOMASZ KOTUSZEWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 4887/20112011-09-27 do dziś
225.09.2014 R., REP. A NR 2109/2014, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: : PAR. 6, PAR. 7, PAR. 92014-10-10 do dziś
305.03.2015 R., REPERTORIUM A NUMER 3847/2015, NOTARIUSZ ROBERT WRÓBLEWSKI, KANCELARIA PRZY ULICY TERESPOLSKIEJ 4 LOKAL 83, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 2, § 3, § 6, § 7, § 9, § 10.2015-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVERSTIUK2015-05-08 do dziś
2. ImionaYEVHEN2015-05-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-05-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-05-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-05-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-05-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁOTYCH2015-05-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000 ZŁOTYCH2015-05-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000 ZŁOTYCH2015-05-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-05-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUKRAINETS2015-05-08 do dziś
2. ImionaIURII2015-05-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-05-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-05-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-05-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-09-27 do dziś
UKRAINETS2015-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPRAWY SPÓŁKI PROWADZI KOMPLEMENTARIUSZ PAN IURII UKRAINETS. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST ZGODA WIĘKSZOŚCI KOMANDYTARIUSZY.2015-05-08 do dziś
IURII2015-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-09-27 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2011-09-27 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-09-27 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-09-27 do dziś
543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-09-27 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-09-27 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-09-27 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-09-27 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-09-27 do dziś
1071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.06.2013 okres 22.08.2011R. - 31.12.2012R.2013-06-11 do dziś
2data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
3data złożenia 06.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.08.2011R. - 31.12.2012R.2013-06-11 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów