BUKIET PERFUM E. BOJANEK, D. BOJANEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000397157
Numer REGON: 242736535
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-06-26
Sygnatura akt[RDF/212178/20/837]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUKIET PERFUM E. BOJANEK, D. BOJANEK SPÓŁKA JAWNA2011-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2011-09-26 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica KILIŃSKIEGO nr domu 72/74 nr lokalu U2 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2014-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki19.09.2011 R.2011-09-26 do dziś
21.01.2013 R. - DODANO UST. 3 WSTĘPU DO UMOWY; ZMIENIONO PAR. 5 UST. 1 UMOWY2013-03-13 do dziś
307.07.2014 R. ZMIANA § 2 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2014-08-18 do dziś
431.07.2018R. ZMIANA CZĘŚCI WSTĘPNEJ UMOWY ORAZ §2 UST.3 UMOWY2018-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANEK2011-09-26 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2011-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-09-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-09-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-09-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-09-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANEK MAZUR2018-04-11 do dziś
2. ImionaDOROTA GABRIELA2011-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-09-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-09-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANEK2013-03-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JANUSZ2013-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-03-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-03-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2013-03-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-03-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2011-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANEK2013-03-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JANUSZ2013-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANEK2011-09-26 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2011-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANEK MAZUR2018-04-11 do dziś
2. ImionaDOROTA GABRIELA2011-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTĘPIEŃ2011-09-26 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2011-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-09-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2011-09-26 do dziś
296 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-09-26 do dziś
396 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2018-09-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-09-11 do dziś
220 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2018-09-11 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-09-11 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-09-11 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2018-09-11 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-09-11 do dziś
786 OPIEKA ZDROWOTNA2018-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów