ENERA OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000397035
Numer REGON: 221247784
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-01-19
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/21003/21/293]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221247784 NIP 59116916492011-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERA OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KOŚCIERSKI gmina KOŚCIERZYNA miejscowość KOŚCIERZYNA2013-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŚCIERZYNA kraj POLSKA 2022-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.06.2011 R. PRZED NOTARIUSZEM WOJCIECHEM MARKIEM ZALEWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W KOŁOBRZEGU REPERTORIUM A NUMER 5360/20112011-11-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 28 CZERWCA 2013 R. PRZED NOTARIUSZEM HANNĄ WAROŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, PLAC KASZUBSKI 8/209, REP. A NR 5550/2013; ZMIANA DOTYCZY PAR.2 PUNKT 1 UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 17 CZERWCA 2011.2013-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUZIOR2011-11-04 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2011-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ2012-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJOS BATKO2012-08-24 do dziś
2. ImionaBARBARA JANINA2012-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.400,00 ZŁ2012-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2011-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2011-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUZIOR2015-11-20 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2015-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2015-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-11-04 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-11-04 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-11-04 do dziś
435 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2011-11-04 do dziś
535 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2011-11-04 do dziś
635 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2012 okres 01.07.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
2data złożenia 28.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-18 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
4data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów