HERZ 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000396987
Numer REGON: 145830077
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351532/21/965]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERZ 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA „SOLIDARNOŚCI” nr domu 117 nr lokalu 207 kod pocztowy 00-140 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.08.2011 R. MARCIN PARADOWSKI NOTARIUSZ W BYDGOSZCZY, REP. A NR 4065/20112011-09-26 do dziś
229.10.2015 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY ULICY GDAŃSKIEJ 32/6A PRZED NOTARIUSZEM MARCINEM PARADOWSKIM REPERTORIUM A NR 4969/2015 ZMIANIE ULEGA §6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2016-01-26 do dziś
306.05.2019R., REP. A NR 1787/2019, NOTARIUSZ W BYDGOSZCZY MARCIN PARADOWSKI, ZMIANA: § 62019-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółka31.12.20202019-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBINKOWSKI2011-09-26 do dziś
2. ImionaADRIAN STANISŁAW2011-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2011-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO PREZESOWI ZARZĄDU ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOTLEWSKA2012-02-17 do dziś
2. ImionaBEATA2012-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2012-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2011-09-26 do dziś
287 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2011-09-26 do dziś
388 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2011-09-26 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2011-09-26 do dziś
586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2011-09-26 do dziś
688 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-09-26 do dziś
787 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2011-09-26 do dziś
887 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2011-09-26 do dziś
987 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2011-09-26 do dziś
1086 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.12.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-26 do dziś
2data złożenia 22.12.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-26 do dziś
3data złożenia 22.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-26 do dziś
4data złożenia 22.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
5data złożenia 16.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-24 do dziś
6data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
7data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
8data złożenia 03.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
9data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-26 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-24 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-26 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-24 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów