BOLTEO TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000396954
Numer REGON: 341186041
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2017-10-25
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/14434/17/284]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLTEO TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2011-09-23 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica GDAŃSKA nr domu 163 nr lokalu 126 kod pocztowy 85-915 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2013-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 7191/2011 -SPORZĄDZONY W DNIU 11.08.2011 W TORUNIU PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA IGNACEGO OLSZEWSKIEGO, W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZE S. C. KRYSTYNA KRYSTEK TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI UL. ŚW. KATARZYNY 4 87-100 TORUŃ AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 7898/2011 SPORZĄDZONY W DNIU 09.09.2011 W TORUNIU PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA IGNACEGO OLSZEWSKIEGO, W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZE S. C. KRYSTYNA KRYSTEK TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI UL. ŚW. KATARZYNY 4 87-100 TORUŃ -ZMIANA § 142011-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2017-10-25 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ TEODOR2017-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2017-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-10-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2011-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU USATNOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: -ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, -ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2011-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2011-09-23 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ TEODOR2011-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-09-23 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-09-23 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-09-23 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-09-23 do dziś
552 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2011-09-23 do dziś
652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-09-23 do dziś
753 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2011-09-23 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-09-23 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-09-23 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-09-23 do dziś
1177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-09-23 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-09-23 do dziś
1377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-09-23 do dziś
1477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-09-23 do dziś
1578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-09-23 do dziś
1678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-09-23 do dziś
1782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-09-23 do dziś
1845 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-09-23 do dziś
1945 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-09-23 do dziś
2045 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-09-23 do dziś
2145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-09-23 do dziś
2245 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-09-23 do dziś
2345 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2011-09-23 do dziś
2449 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2011-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.04.2012 okres 11.08.2011 -31.12.20112012-04-11 do dziś
2data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-28 do dziś
3data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
4data złożenia 06.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
5data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
6data złożenia 09.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.08.2011 -31.12.20112012-04-11 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-05-28 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
611.08.2011 - 31.12.20112012-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów