CENTRUM TANICH LEKÓW- APTEKA ŚW. BARBARY KWOLEK ANNA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000396878
Numer REGON: 270543607
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-10-13
Sygnatura akt[RDF/566431/23/485]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCENTRUM TANICH LEKÓW-APTEKA ŚW. BARBARY KWOLEK ANNA SPÓŁKA JAWNA2012-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE2017-04-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ulica UL. ŚLĄSKA nr domu 6 kod pocztowy 41-100 poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2017-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 15 LIPCA 1991 R., ANEKS Z DNIA 10 SIERPNIA 2011 R.2011-09-26 do dziś
2DNIA 01.01.2012 R., ZMIENIONO PARAGRAF 1 I PARAGRAF 8 UMOWY SPÓŁKI2012-01-18 do dziś
326 KWIETNIA 2013 ROKU ZMIENIONO PAR.8 UMOWY2013-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-09-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ W UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ W TRYBIE ART. 26 § 4 K.S.H., ANEKSEM Z DNIA 10 SIERPNIA 2011 R. DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 15 LIPCA 1991 R.2011-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA PRYWATNA MGR K.KUBAN MGR O.KUŚNIERZ-PYTLIK SPÓŁKA CYWILNA2011-09-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-09-26 do dziś
3. Numer w rejestrze10653, 106542011-09-26 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE2011-09-26 do dziś
5. Numer REGON2705436072011-09-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWOLEK2012-01-18 do dziś
2. ImionaANNA MONIKA2012-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-01-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-01-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOZZOLAN2013-09-23 do dziś
2. ImionaMARCO RICCARDO2013-09-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-09-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-09-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-09-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-09-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-09-26 do dziś
BOZZOLAN2013-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, BEZ OGRANICZEŃ2011-09-26 do dziś
MARCO RICCARDO2013-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWOLEK2012-01-18 do dziś
2. ImionaANNA MONIKA2012-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-26 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-26 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-26 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-09-26 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2011-09-26 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-26 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-09-26 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-27 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów