BOSPED SPÓŁKA JAWNA BARTŁOMIEJ BOBREK

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000396714
Numer REGON: 251615945
Numer NIP: 6172083699
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-20
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-05-24
Sygnatura akt[RDF/383042/22/943]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-09-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 251615945 NIP 61720836992011-09-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSPED SPÓŁKA JAWNA BARTŁOMIEJ BOBREK2011-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina KOTLIN miejscowość KOTLIN2011-09-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KOTLIN ulica POZNAŃSKA nr domu 6B kod pocztowy 63-220 poczta KOTLIN kraj POLSKA 2011-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 01.03.2004 ROKU, ZMIENIONA UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01.08.2011 ROKU W ZAKRESIE: § 1, § 3, § 4, § 7, § 10, § 12, § 13 UMOWY.2011-09-20 do dziś
2UCHWAŁA NR 01/2012 Z DNIA 31.01.2012 R. -ZMIENIONO TREŚĆ § 7 UMOWY SPÓŁKI2012-05-11 do dziś
328.02.2017R. - DODANIE W §9 UMOWY PKT 32017-09-01 do dziś
428.02.2017R. - ZMIENIONO: §5 UMOWY SPÓŁKI2018-01-16 do dziś
5ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 02.03.2020R. W ZAKRESIE §4 UMOWY (PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI).2020-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-09-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ BOSPED SPÓŁKA CYWILNA ZUZANNA KONIARSKA, BARTŁOMIEJ BOBREK, JACEK BOBREK W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ W DNIU 01.08.2011 ROKU STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ART. 26 § 4. WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1. ZUZANNA KONARSKA POD NUMEREM 3354 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW), 2. BARTŁOMIEJ BOBREK POD NUMEREM 755 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ WÓJTA GMINY KOTLIN), 3. JACEK BOBREK POD NUMEREM 853 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ WÓJTA GMINY KOTLIN).2011-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBREK2011-09-20 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ KAROL2011-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-09-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-09-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBREK2018-01-16 do dziś
2. ImionaMAGDALENA EDYTA2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-01-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-09-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2012-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBREK2018-01-16 do dziś
2. ImionaMAGDALENA EDYTA2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBREK2011-09-20 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ KAROL2011-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 ZSPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-09-20 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-09-20 do dziś
352 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-09-20 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-09-20 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-09-20 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-06-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-06-25 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-06-25 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-06-25 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-09-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-09-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów