„HIGH INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000396536
Numer REGON: 144415413
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-19
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2018-12-14
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/84211/18/289]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 144415413 NIP 52525141782011-09-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HIGH INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-09-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE nr domu 31/33 kod pocztowy 00-379 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.08.2011 R., ASESOR NOTARIALNY AGATA REDLICKA-SKUPIŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA KOREWICKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 31/33,00-379 WARSZAWA, REP. A NR 5556/2011.2011-09-19 do dziś
222 WRZEŚNIA 2011 R. ZA REP. A NR 6062/2011 PRZED ASESOREM NOTARIALNYM PAULINĄ KRAJEWSKĄ-KUCHARSKĄ ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA ANDRZEJA KOREWICKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ ANDRZEJ KOREWICKI -NOTARIUSZ, 00-379 WARSZAWA, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 31/33 NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZMIENIŁO § 7 I § 8 UMOWY SPÓŁKI, UCHYLIŁO DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI I UCHWALIŁO GO W NOWYM BRZMIENIU.2011-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORET2011-10-12 do dziś
2. ImionaJACKY2011-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH2011-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAVILLE2011-10-12 do dziś
2. ImionaREGIS ADOLPHE2011-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH2011-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIOVACCHINI2011-10-12 do dziś
2. ImionaLAURENT PIERRE2011-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH2011-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLECONTE2011-10-12 do dziś
2. ImionaJEAN2011-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH2011-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-12 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDARDZIŃSKI2011-10-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2011-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH2011-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego240000,00 ZŁ2011-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-09-19 do dziś
208 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2011-09-19 do dziś
325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-09-19 do dziś
482 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2011-09-19 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-09-19 do dziś
685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-09-19 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-09-19 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-09-19 do dziś
918 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2011-09-19 do dziś
1026 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2018-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2012 okres 19.09.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
2data złożenia 10.01.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-10 do dziś
3data złożenia 10.01.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-10 do dziś
4data złożenia 10.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-10 do dziś
5data złożenia 10.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.09.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.09.2011 - 31.12.2011 \2012-08-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiNOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA KANCELARIA NOTARIALNA SOSNOWIEC UL. 3 MAJA 19, AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2018 R. (UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW) REP. A NR 4462/2018, 28.06.20182018-12-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE2018-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDARDZIŃSKI2018-12-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościNOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA KANCELARIA NOTARIALNA SOSNOWIEC UL. 3 MAJA 19, AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2018 R. (UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW) REP. A NR 4462/2018, 28.06.20182018-12-14 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów