MEDITAL PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000396530
Numer REGON: 242709805
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264378/20/546]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMEDITAL PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZABRZE gmina ZABRZE miejscowość ZABRZE2019-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica UL. WOLNOŚCI nr domu 345 kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2019-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.08.2011 R. ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM PASZEK KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, REPERTORIUM A NUMER 3084/20112011-09-29 do dziś
224.08.2017R., REPERTORIUM A NR 2799/II/2017, NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA PASZEK I PASZEK S.C. W CHORZOWIE UL. WOLNOŚCI 39/9 ZMIENIONO: § 7 UST.1, § 9, § 10 UST. 2, § 11 UST. 2, § 11 UST. 4, § 11 UST. 5, § 12 UST. 4, § 14, § 18 UST. 4, § 18 UST. 6, § 20 UST. 1, § 20 UST. 2, § 21 UST. 2 DODANO: § 11 UST. 6, § 11 UST. 72017-09-18 do dziś
309.05.2019 R. REPERTORIUM A NUMER 1658/2019, NOTARIUSZ JOANNA TACZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOT. JOANNA TACZEWSKA, UL. BAŻANTÓW 6C/8, 40-668 KATOWICE, ZMIENIONO PAR.2, PAR.3, PAR.9, PAR.11 UST.5, PAR.12,PAR.20, PAR.23 UST.12019-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZYŃSKI2017-09-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZYŃSKA2019-05-28 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2019-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2019-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-05-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZYŃSKI2017-09-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSIEWIOR2019-05-28 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2019-05-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-05-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-09-29 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-09-29 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-09-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-09-18 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-09-18 do dziś
372 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2017-09-18 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-09-18 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-09-18 do dziś
685 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2017-09-18 do dziś
786 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2017-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2013 okres 29.08.2011R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
2data złożenia 15.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
3data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
4data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
5data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.08.2011R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.08.2011R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów