ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000396508
Numer REGON: 145819450
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-05-29
Sygnatura akt[RDF/203404/20/397]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOKOŁOWSKI gmina SOKOŁÓW PODLASKI miejscowość SOKOŁÓW PODLASKI2017-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość SOKOŁÓW PODLASKI ulica UL. LIPOWA nr domu 54 kod pocztowy 08-300 poczta SOKOŁÓW PODLASKI kraj POLSKA 2017-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.05.2011 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM AGNIESZKĄ SZULEPA W KANCELARII NOTARIALNEJ W SIEDLCACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 7, REP. A NR 3496/2011.2011-09-21 do dziś
227.07.2017 R., REP. A NR 7240/2017, NOTARIUSZ PIOTR FLAGA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM. ZMIANA § 4, § 5. USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYMERSKA2011-09-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2011-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2011-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYMERSKI2011-09-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2011-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2011-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2011-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)2011-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYMERSKI2011-09-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2011-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-09-21 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-09-21 do dziś
349 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2011-09-21 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-09-21 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-09-21 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-09-21 do dziś
746 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2017-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
2data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-26 do dziś
4data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-26 do dziś
5data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-26 do dziś
6data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
7data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów