BUSINESS GUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-19 godz. 19:53:28
Numer KRS: 0000396404
Numer REGON: 200641891
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-03-06
Sygnatura akt[RDF/190893/20/376]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS GUARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat ŁOMŻYŃSKI gmina ŁOMŻA miejscowość ŁOMŻA2011-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMŻA ulica ŻEROMSKIEGO nr domu 10 nr lokalu 6 kod pocztowy 18-400 poczta ŁOMŻA kraj POLSKA 2011-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.07.2011 R. W KN BARBARY PEŁNY W ŁOMŻY, REP. A NR 3256/2011 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 28.07.2011 R. W KN BARBARY PEŁNY W ŁOMŻY, REP. A NR 3565/2011 ZMIENIONO § 8 31.08.2011 R. W KN BARBARY PEŁNY W ŁOMŻY, REP. A NR 4021/2011 ZMIENIONO § 162011-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODZELEWSKI2011-09-16 do dziś
2. ImionaKAMIL2011-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 (CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2012-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODZELEWSKA2012-05-11 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2012-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 (JEDEN) UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2012-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2011-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODZELEWSKI2011-09-16 do dziś
2. ImionaKAMIL2011-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-09-16 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-09-16 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-09-16 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-09-16 do dziś
582 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2011-09-16 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-09-16 do dziś
758 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2011-09-16 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-09-16 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-09-16 do dziś
1081 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-09-16 do dziś
1196 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-09-16 do dziś
1243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-09-16 do dziś
1382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-09-16 do dziś
1443 31 Z TYNKOWANIE2011-09-16 do dziś
1543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-09-16 do dziś
1643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-09-16 do dziś
1743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-09-16 do dziś
1843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-09-16 do dziś
1943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-09-16 do dziś
2047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.02.2020 okres OD 16.09.2011 DO 31.12.20112020-02-18 do dziś
2data złożenia 18.02.2020 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-02-18 do dziś
3data złożenia 18.02.2020 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-02-18 do dziś
4data złożenia 21.02.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-02-21 do dziś
5data złożenia 21.02.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-21 do dziś
6data złożenia 21.02.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-02-21 do dziś
7data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-06 do dziś
8data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-06 do dziś
9data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.09.2011 DO 31.12.20112020-02-18 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-02-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-02-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-02-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-02-21 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-02-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-06 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-02-18 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-02-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-02-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-06 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów