AQUA FLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000396374
Numer REGON: 301916105
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2024-02-13
Sygnatura akt[RDF/580573/24/703]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA FLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina PNIEWY miejscowość KONIN2011-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KONIN nr domu 26 kod pocztowy 62-045 poczta PNIEWY kraj POLSKA 2011-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.09.2011 R., NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, WOJCIECH CENDROWSKI*JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, REP. A NR 15715/20112011-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIS2011-09-16 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ANDRZEJ2011-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2011-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM2011-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIS2011-09-16 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ANDRZEJ2011-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBINIASZAK2020-06-22 do dziś
2. ImionaMICHALINA TERESA2020-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2020-06-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2011-09-16 do dziś
242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2011-09-16 do dziś
346 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2011-09-16 do dziś
401 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2011-09-16 do dziś
542 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-09-16 do dziś
677 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2011-09-16 do dziś
701 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2011-09-16 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-09-16 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-09-16 do dziś
1077 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2023-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2012 okres 01.09.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
2data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
3data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
4data złożenia 19.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-31 do dziś
5data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
6data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
7data złożenia 22.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
8data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
9data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
10data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11data złożenia 06.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-06 do dziś
12data złożenia 13.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.09.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-31 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-06 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.09.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-31 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów