GRZYMALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000396152
Numer REGON: 080504971
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-06-11
Sygnatura akt[RDF/388336/22/171]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZYMALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŚWIEBODZIŃSKI gmina ŁAGÓW miejscowość TOPORÓW2011-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość TOPORÓW ulica PGR nr domu 6 kod pocztowy 66-220 poczta ŁAGÓW kraj POLSKA 2011-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.2011 R., NOTARIUSZ TEODOZJA OSIECKA-MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A NR 661/2011 08.09.2011 R., NOTARIUSZ URSZULA KOSTULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A NR 4188/2011, ZMIANA: § 7, § 15, § 182011-09-14 do dziś
204.03.2016 R., NOTARIUSZ JAN GIELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REPERTORIUM A NR 269/2016, ZMIANA: §6, §11, §19.2016-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSIEL2011-09-14 do dziś
2. ImionaMACIEJ ŁUKASZ2011-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały121 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 121000,00 ZŁ2011-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSZKIEWICZ2014-05-13 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2011-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały121 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 121000,00 ZŁ2011-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego242000,00 ZŁ2011-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2011-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSZKIEWICZ2014-05-13 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2013-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2016-09-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2016-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
2data złożenia 14.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
3data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
4data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
5data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
6data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
11data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
12data złożenia 11.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-14 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów