A. VD BROEK TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000396107
Numer REGON: 080897120
Numer NIP: 5993157205
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2013-02-08
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/1800/13/889]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 080897120 NIP 59931572052012-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. VD BROEK TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2011-09-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica MYŚLIBORSKA nr domu 22 nr lokalu 104 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2012-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.08.2011 R. NOTARIUSZ GRZEGORZ MAZUREK KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBNIE, REPERTORIUM A NR 6174/2011 29.08.2011 R. NOTARIUSZ GRZEGORZ MAZUREK KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBNIE, REPERTORIUM A NR 6563/2011, ZMIANA; PAR. 22011-09-13 do dziś
210.01.2012 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ MAZUREK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBNIE, REPERTORIUM A NUMER 142/2012, ZMIANA: § 9 UST. 1, § 10.2012-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPPMVT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0808845542011-10-12 do dziś
4. Numer KRS0000395836 2011-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 905000,00 ZŁ2012-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego905000,00 ZŁ2012-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ I SKŁADAĆ ZA NIĄ OŚWIADCZENIA WOLI.2011-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN DEN BROEK2013-02-08 do dziś
2. ImionaANTONIUS AMBROZIUS PETRUS CARLO2013-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 USŁUGI TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO2011-09-13 do dziś
249 41 USŁUGI TRANSPORTU KRAJOWEGO2011-09-13 do dziś
352 29 USŁUGI SPEDYCYJNE2011-09-13 do dziś
477 12 USŁUGI WYNAJMU POJAZDÓW MECHANICZNYCH2011-09-13 do dziś
552 USŁUGI MAGAZYNOWE2011-09-13 do dziś
645 1 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-09-13 do dziś
745 20 USŁUGI WARSZTATOWE NAPRAW POJADÓW MECHANICZNYCH2011-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów