NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO „PRO FAMILIAE” G.A. WARLEWSCY, SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000396007
Numer REGON: 242732365
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-01-01
Sygnatura akt[RDF/365754/22/255]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2011-09-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 242732365 NIP 63322271162013-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO „PRO FAMILIAE” G.A. WARLEWSCY, SPÓŁKA PARTNERSKA2013-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat JASTRZĘBIE-ZDRÓJ gmina JASTRZĘBIE-ZDRÓJ miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ2017-06-20 do dziś
2. Adresmiejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica UL. JÓZEFA RYMERA nr domu 9 kod pocztowy 44-335 poczta JASTRZĘBIE-ZDRÓJ kraj POLSKA 2017-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.08.2011 R. UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ-AKT NOTARIALNY, KANCELARIA NOTARIALNA IRENA KRZYKAŁA, PIOTR SIEMKO SPÓŁKA CYWILNA W JASTRZĘBIU ZDROJU, REP. A NR 12657/20112011-09-15 do dziś
204.02.2013 R. - REP. A NR 1734/2013, NOTARIUSZ PAWEŁ CHOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU - ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2013-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoWARLEWSKI2011-09-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2011-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-15 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-09-15 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-09-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-09-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-09-15 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-09-15 do dziś
2
1. NazwiskoWARLEWSKA2011-09-15 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2011-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-15 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-09-15 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-09-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-09-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-09-15 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-09-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-09-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z PARTNERÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2011-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARLEWSKI2011-09-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2011-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARLEWSKA2011-09-15 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2011-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 2 PRAKTYKA LEKARSKA2011-09-15 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2011-09-15 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2011-09-15 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2011-09-15 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2011-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-01 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-01-01 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-29 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-01 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów