BOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000395787
Numer REGON: 144408382
Numer NIP: 9512346516
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-04-05
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/292/22/901]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 144408382 NIP 95123465162011-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu 37 nr lokalu 2.43 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.08.2011 R. ASESOR NOTARIALNY PAWEŁ KURCIŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA FORTUŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 17, REP. A NR 9743/20112011-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOTKA2019-04-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAROSŁAW2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000 ZŁ2022-04-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-04-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2011-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JAK RÓWNIEŻ PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2011-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOTKA2015-12-10 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAROSŁAW2015-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2011-09-09 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2011-09-09 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-09-09 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-09-09 do dziś
549 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2011-09-09 do dziś
652 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2011-09-09 do dziś
755 ZAKWATEROWANIE2011-09-09 do dziś
856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2011-09-09 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-09-09 do dziś
1046 32 Z HANDEL HURTOWY Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2013 okres 20122013-10-18 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
3data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
4data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
7data złożenia 08.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
8data złożenia 09.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
9data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120122013-10-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120122013-10-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów