SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.JANUSZA KORCZAKA W KRAKOWIE-NOWEJ HUCIE

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000395665
Numer REGON: 001331437
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/498379/23/514]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2011-09-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.JANUSZA KORCZAKA W KRAKOWIE-NOWEJ HUCIE2017-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze S-446/A nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO2011-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica OS. TEATRALNE nr domu 30a kod pocztowy 31-947 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.12.2010 R., -UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2011-09-12 do dziś
201.06.2016R. ZMIANA § 12017-03-03 do dziś
301.07.2018 R. - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2018-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2011-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRUPA2018-06-18 do dziś
2. ImionaJOANNA2018-06-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2018-06-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-18 do dziś
21. NazwiskoWOLNICKA2011-12-16 do dziś
2. ImionaZOFIA2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZENKO2021-07-08 do dziś
2. ImionaELENA2021-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŁASZEWSKI2018-10-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaIDZIK2018-10-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWOLNICKA SZCZERBA2017-03-03 do dziś
2. ImionaKAROLINA MAGDALENA2017-03-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryREPREZENTACJA SPÓŁDZIELNI PRZED ORGANAMI INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH, PODPISYWANIE DOKUMENTÓW WYSTAWIANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ.2017-03-03 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-09-12 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNYRACHUNEK2018-10-12 do dziś
241 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-03 do dziś
2data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-03 do dziś
3data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-03 do dziś
4data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-03 do dziś
5data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
6data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
7data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
8data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
9data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
10data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
11data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
12data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-03 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-03 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów