„BONZZINI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000395544
Numer REGON: 122227864
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-06-24
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/18110/22/5]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONZZINI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MIKOŁAJA ZYBLIKIEWICZA nr domu 2 kod pocztowy 31-029 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.08.2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ MICHAŁ DOMAGALSKI, UL. BOCHEŃSKA 11, 32-005 NIEPOŁOMICE, REPERTORIUM NR 3507/2011.2011-09-07 do dziś
218.05.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH, NOTARIUSZ MICHAŁ DOMAGALSKI, REP. A NR 3165/2017, ZMIANA PKT 3, PKT 7, PKT 8, PKT 102017-05-30 do dziś
320.04.2018 R., REP. A NR 2706/2018, NOTARIUSZ MICHAŁ DOMAGALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH - PKT VII PKT 20 - DODANY, PKT XI - ZMIENIONY2018-06-06 do dziś
422.04.2022, REPERTORIUM A NR 1239/2022, NOTARIUSZ MONIKA BACZYŃSKA-PYTLIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELICZCE - DODANO: PKT VII PPKT. 21-282022-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZYCKI2011-09-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2011-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały509 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 254500,00ZŁ2022-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJ2019-06-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KLAUDIUSZ2019-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały531 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 265500,00ZŁ2022-06-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-06-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego520000,00 ZŁ2018-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJ2021-02-23 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KLAUDIUSZ2021-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2021-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZYCKI2011-09-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2011-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKASPRZYK2018-06-06 do dziś
2. ImionaANNA2018-06-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA)2018-06-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2011-09-07 do dziś
293 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-09-07 do dziś
396 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-09-07 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-09-07 do dziś
546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-09-07 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-09-07 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-05-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2017-05-30 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-05-30 do dziś
377 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2017-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.11.2012 okres 2011 ROK2012-12-07 do dziś
2data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-04 do dziś
3data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-15 do dziś
4data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
5data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
6data złożenia 16.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
7data złożenia 13.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-13 do dziś
8data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
10data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 ROK2012-12-07 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012-31.12.20122013-07-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów