„BONUS-PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000395436
Numer REGON: 180764019
Numer NIP: 7941817286
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[RDF/409144/22/630]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONUS-PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEWORSKI gmina KAŃCZUGA miejscowość KAŃCZUGA2011-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KAŃCZUGA ulica KOCHANOWSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 37-220 poczta KAŃCZUGA kraj POLSKA 2011-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.08.2011 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM BOŻENĄ BENDER PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PRZEWORSKU PRZY UL. PAWŁA STEPKIEWICZA NR 2 -REP. A 4576/20112011-09-08 do dziś
230.09.2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA W PRZEWORSKU PRZY UL. PAWŁA STEPKIEWICZA NR 2, NOTARIUSZ BOŻENA BENDER, REP. A NR 6005/2011 PAR. 10 UST. 1 ORAZ PAR. 262011-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARZ2011-09-08 do dziś
2. ImionaJADWIGA TERESA2011-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.750 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI (WYSOKOŚCI) 475.000,00 ZŁOTYCH2012-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARZ2011-09-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2011-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.750 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI (WYSOKOŚCI) 475.000,00 ZŁOTYCH2012-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego950000,00 ZŁ2012-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1900000,00 ZŁ2011-10-31 do dziś
220000,00 ZŁ2012-01-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJA SPÓŁKI) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE -PAR. 17 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI Z O.O.2011-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKÓRSKA JUREK2016-10-13 do dziś
2. ImionaKATARZYNA STANISŁAWA2016-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARZ2011-09-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2011-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARZ2011-09-08 do dziś
2. ImionaJADWIGA TERESA2011-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2011-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY2011-09-08 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY2011-09-08 do dziś
310 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2011-09-08 do dziś
449 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-09-08 do dziś
568 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-09-08 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-09-08 do dziś
710 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2016-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.03.2013 okres 04.08.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-04-24 do dziś
2data złożenia 19.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
3data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
4data złożenia 12.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
5data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
6data złożenia 09.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
7data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
8data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
9data złożenia 07.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
10data złożenia 22.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.08.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-04-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.08.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-04-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów