BOLESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000395352
Numer REGON: 200627508
Numer NIP: 9662077443
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-01-28
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/181/22/78]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2011-09-06 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica WIEWIÓRCZA nr domu 3A kod pocztowy 15-535 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2011-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.08.2011 R. W KN JANUSZA JACKA NICAŁEK W BIAŁYMSTOKU, REP. A 691/2011 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-06 do dziś
212.12.2018 R. W KN JAROSŁAWA ZDASIUKA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2565/2018 ZMIENIONO § 32019-02-27 do dziś
307.02.2019 R. W KN JAROSŁAWA ZDASIUKA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 256/2019 ZMIENIONO § 14 PKT 72019-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLESTA2011-09-06 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2011-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2018-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2019-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁKO2019-03-29 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2019-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOJNIEWSKI2019-03-29 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLESTA2011-09-06 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2011-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-09-06 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-06 do dziś
347 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-06 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-09-06 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-02-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-02-27 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-02-27 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.10.2012 okres 06.09.2011 ROK - 31.12.2011 ROK2012-10-18 do dziś
2data złożenia 13.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-29 do dziś
3data złożenia 25.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
4data złożenia 14.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-22 do dziś
5data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
6data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
7data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.09.2011 ROK - 31.12.2011 ROK2012-10-18 do dziś
22012 ROK2013-08-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.09.2011 ROK - 31.12.2011 ROK2012-10-18 do dziś
22012 ROK2013-08-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-22 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów