BUS-PRESTIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000395270
Numer REGON: 221516592
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-04-29
Sygnatura akt[RDF/289195/21/415]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUS-PRESTIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina LUZINO miejscowość KĘBŁOWO2011-09-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘBŁOWO ulica WEJHEROWSKA nr domu 28 kod pocztowy 84-242 poczta KĘBŁOWO kraj POLSKA 2011-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 LIPCA 2011 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ ORLIŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ -ANNA KELPIN, NOTARIUSZ -JOANNA ORLIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, WEJHEROWO, NR REPERTORIUM 8327/20112011-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOSIŃSKI2011-09-05 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIUSZ2011-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2011-09-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANCERZ KOMOSIŃSKA2015-07-13 do dziś
2. ImionaJOANNA2015-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2015-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2011-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMOSIŃSKI2011-09-05 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIUSZ2011-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2011-09-05 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-09-05 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-09-05 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-09-05 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-09-05 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-09-05 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-09-05 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-09-05 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-09-05 do dziś
1045 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
2data złożenia 05.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-23 do dziś
3data złożenia 17.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
4data złożenia 05.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
5data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
6data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
7data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
8data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
9data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-10-13 do dziś
10data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-10-13 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRACHOWICZ-KOLAN2021-02-08 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2021-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-08 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE Z DNIA 1 GRUDNIA 2020R. SĄD REJONOWY W GDYNI VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W SPRAWIE O SYGN. AKT VI GC 123/20 USTANOWIŁ DLA BUS PRESTIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KŁĘBOWIE, KURATORA W TRYBIE ART. 69 PAR.1 K.P.C., DO WYKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ ZE SPRAWĄ Z POWÓDZTWA MARCINA KOMOSIŃSKIEGO2021-02-08 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów