AQUABUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000395261
Numer REGON: 145564049
Numer NIP: 5222989942
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2017-03-14
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/12704/17/482]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 145564049 NIP 52229899422015-10-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUABUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ERAZMA CIOŁKA nr domu 8 nr lokalu 116 kod pocztowy 01-402 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.08.2011 R.; BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE; REP. A NR 14482/20112011-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIZDEBSKI2011-09-21 do dziś
2. ImionaJACEK2011-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁOTYCH2011-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIZDEBSKA2011-09-21 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ELŻBIETA2011-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2011-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU LUB WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU (W TYM PREZES) DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2011-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIZDEBSKI2011-09-21 do dziś
2. ImionaJACEK2011-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-09-21 do dziś
277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-09-21 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-09-21 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-09-21 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-09-21 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-09-21 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-09-21 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-09-21 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-09-21 do dziś
1042 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2017-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2012 okres 20.09.2011 - 31.12.20112012-10-04 do dziś
2data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
3data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
4data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.09.2011 - 31.12.20112012-10-04 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów