GS1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000395173
Numer REGON: 301834175
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-10-26
Sygnatura akt[RDF/455181/22/799]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2019-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. GOSŁAWICKA nr domu 2 kod pocztowy 45-446 poczta OPOLE kraj POLSKA 2019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuGS1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W OPOLU2013-12-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2013-12-20 do dziś
3. Adresmiejscowość OPOLE ulica GOSŁAWICKA nr domu 2 kod pocztowy 45-446 poczta OPOLE kraj POLSKA 2013-12-20 do dziś
21. Firma oddziałuGS1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II ODDZIAŁ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM2015-04-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI2015-04-14 do dziś
3. Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica UL. GIMNAZJALNA nr domu 18 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2015-04-14 do dziś
31. Firma oddziałuGS1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ III ODDZIAŁ W ODOLANOWIE2015-04-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina ODOLANÓW miejscowość ODOLANÓW2015-04-14 do dziś
3. Adresmiejscowość ODOLANÓW ulica UL. DWORCOWA nr domu 1B kod pocztowy 63-430 poczta ODOLANÓW kraj POLSKA 2015-04-14 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.07.2011R., REP. A NR 4459/2011, NOTARIUSZ MARIA JACKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM.2011-09-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.11.2013R., NOTARIUSZ VIOLETTA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REP.A NR 7901/2013; - ZMIENIONO: §8 UST. 1, §92013-12-20 do dziś
328.05.2019R., REP. A NR 1688/2019, NOTARIUSZ IGA PŁASZEWSKA-PIEKARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU - ZMIENIONO: §3 I §18 ZDANIE 4.2019-07-12 do dziś
401.09.2021 R., NOTARIUSZ WOJCIECH MYGA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 5919/2021, DODANO §26A2022-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIP2011-09-02 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA SYLWIA2011-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275.000,00 ZŁ2013-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITAL2011-09-02 do dziś
2. ImionaADRIAN RYSZARD2011-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275.000,00 ZŁ2013-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego550000,00 ZŁ2013-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1250000,00 ZŁ2013-12-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000 ZŁ. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁ.2019-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITAL2011-09-02 do dziś
2. ImionaADRIAN RYSZARD2011-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCZYŻKOWSKA2018-11-19 do dziś
2. ImionaJOANNA2018-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-11-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2011-09-02 do dziś
246 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2011-09-02 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-09-02 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-09-02 do dziś
546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-09-02 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-09-02 do dziś
743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2011-09-02 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-09-02 do dziś
941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-09-02 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.06.2012 okres 27.07.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
2data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-04 do dziś
3data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
4data złożenia 24.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
5data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
6data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
7data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
8data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
9data złożenia 20.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-20 do dziś
10data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
11data złożenia 26.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.07.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-20 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.07.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-13 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-20 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów