BUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000395041
Numer REGON: 143183159
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/29815/21/792]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2011-09-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1431831592011-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIMEX MOST WSCHODNI SPÓŁKA AKCYJNA2011-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIEDMIOGRODZKA nr domu 9 kod pocztowy 01-204 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-09-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMOSTWSCHODNI@BUDIMEX.PL2020-05-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MOSTWSCHODNI.BUDIMEX.PL2020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY -AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ORAZ STATUT SPÓŁKI SPORZĄDZONY DNIA 20 LIPCA 2011 R. (NR REP A 6085/2011) PRZEZ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJEK PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 LOKAL 33.2011-09-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 CZERWCA 2013 R. REP. A 8142/2013 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA NELEWAJEK PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNA W WARSZAWIE § 6, 7, 14 ORAZ § 18 UST. 1 STATUTU NOWE BRZMIENIE2013-09-12 do dziś
322.12.2015R., REP. A NR 11067/2015, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOKAL 33, NOWE BRZMIENIE §4.2016-04-05 do dziś
402.08.2019R., REP. A NR 5653/2019, NOTARIUSZ ANNA SZCZEPAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK, MAJA MATIAKOWSKA, ANNA SZCZEPAŃSKA NOTARIUSZE S.C. WARSZAWA, ZMIANA §4 STATUTU SPÓŁKI2019-12-23 do dziś
513.05.2020 R., REP.A NR 2675/2020, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §15 ORAZ §17 STATUTU, DADANIE §222020-05-27 do dziś
603.03.2021 R., REP. A NR 2272/2021, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 4 STATUTU SPÓŁKI2021-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-02 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2011-09-02 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA2011-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0107326302011-09-02 do dziś
4. Numer KRS0000001764 2011-09-02 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2011-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-09-02 do dziś
485000,00 ZŁ2021-07-01 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1002011-09-02 do dziś
4852021-07-01 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2011-09-02 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2011-09-02 do dziś
485000,00 ZŁ2021-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE ZWYKŁE IMIENNE SERII A2011-09-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1002011-09-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-09-02 do dziś
21. Nazwa serii akcjiAKCJE ZWYKŁE IMIENNE SERII C2016-04-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1202016-04-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-04-05 do dziś
31. Nazwa serii akcjiD2019-12-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii702019-12-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-12-23 do dziś
41. Nazwa serii akcjiE2021-07-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii752021-07-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-07-01 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-09-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMINIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKWARSKI2019-09-09 do dziś
2. ImionaADAM2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMECKI2014-03-24 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2014-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaANGROCKI2011-09-02 do dziś
2. ImionaJERZY WŁODZIMIERZ2011-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBLOCHER2011-09-02 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2011-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-02 do dziś
21. NazwiskoDANIEWSKI2011-09-02 do dziś
2. ImionaJACEK2011-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-02 do dziś
31. NazwiskoWĘGŁOWSKI2011-09-02 do dziś
2. ImionaMARCIN2011-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2011-09-02 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-09-02 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-09-02 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-09-02 do dziś
549 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2011-09-02 do dziś
652 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-09-02 do dziś
774 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-09-02 do dziś
842 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2015-08-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2011 okres 02.09.2011-31.12.20122013-09-12 do dziś
2data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3data złożenia 29.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
4data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
5data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
12data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta102.09.2011-31.12.20122013-09-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.09.2011-31.12.20122013-09-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.09.2011-31.12.20122013-09-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów