„EWA-LEK” EWA CHMUROWICZ, EWA KOWALSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000394831
Numer REGON: 812032299
Numer NIP: 8542089101
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/306200/21/96]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 812032299 NIP 85420891012011-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWA-LEK” EWA CHMUROWICZ, EWA KOWALSKA SPÓŁKA JAWNA2011-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD SZCZECIŃSKI miejscowość STARGARD SZCZECIŃSKI2011-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość STARGARD SZCZECIŃSKI ulica POCZTOWA nr domu 2 kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD SZCZECIŃSKI kraj POLSKA 2011-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124 MAJA 2000 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 1 CZERWCA 2011 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2011-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-08-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE DOTYCHCZASOWEJ SPÓŁKI CYWILNEJ „EWA-LEK” W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD NAZWĄ „EWA-LEK” EWA CHMUROWICZ, EWA KOWALSKA SPÓŁKA JAWNA, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „EWA-LEK” Z DNIA 01 CZERWCA 2011 R. UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW POSIADAJĄCYCH 100% UDZIAŁÓW. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 K.S.H. WSPÓLNIKAMI PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ BYLI: 1) EWA CHMUROWICZ WYKONUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „EWA-LEK” S.C., NR EWID. 14813 -WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO, 2) EWA KOWALSKA WYKONUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „EWA-LEK” S.C., NR EWID. 14814 -WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO2011-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMUROWICZ2011-08-31 do dziś
2. ImionaEWA LIDIA2011-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-08-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-08-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2011-08-31 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2011-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-08-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-08-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-08-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-08-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW; DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYSTARCZAJĄCY JEST PODPIS JEDNEGO WSPÓLNIKA (REPREZENTACJA SAMOISTNA), POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2011-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMUROWICZ2011-08-31 do dziś
2. ImionaEWA LIDIA2011-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2011-08-31 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2011-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 10 DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2011-08-31 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2011-08-31 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2011-08-31 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-08-31 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-08-31 do dziś
668 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-08-31 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-31 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-08-31 do dziś
982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2011-08-31 do dziś
1086 2 PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2011-08-31 do dziś
1186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2011-08-31 do dziś
1286 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2011-08-31 do dziś
1386 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2011-08-31 do dziś
1486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2011-08-31 do dziś
1586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-31 do dziś
1685 60 Z PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE2011-08-31 do dziś
1747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2011-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów