BUGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000394730
Numer REGON: 021685409
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2013-03-11
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/1405/13/490]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-03-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ZŁOTA nr domu 61 nr lokalu 100 kod pocztowy 00-819 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105 SIERPNIA 2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. FRYDERYKA CHOPINA NUMER 7 W BOLESŁAWCU, NOTARIUSZ JERZY GRANOWSKI, REPERTORIUM A NUMER 3349/2011.2011-08-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.01.2013 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM IWONĘ Z. BRZOSTOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BOLESŁAWCU, REP. A NR 558/2013 ZMIENIONO: § 3, § 10, § 18 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2013-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSZCZAPIŃSKI2013-03-11 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ZBIGNIEW2013-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) .2013-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-03-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8000,00 ZŁ2011-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1400,00 ZŁ2011-08-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.2011-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSZCZAPIŃSKI2013-03-11 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ZBIGNIEW2013-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2011-08-30 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2011-08-30 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-08-30 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-08-30 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2011-08-30 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-08-30 do dziś
759 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2011-08-30 do dziś
859 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2011-08-30 do dziś
959 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2011-08-30 do dziś
1059 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2011-08-30 do dziś
1159 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-08-30 do dziś
1218 11 Z DRUKOWANIE GAZET2011-08-30 do dziś
1363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-08-30 do dziś
1463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-08-30 do dziś
1568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-08-30 do dziś
1668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-08-30 do dziś
1768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-08-30 do dziś
1868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-08-30 do dziś
1970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-08-30 do dziś
2070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-08-30 do dziś
2170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-08-30 do dziś
2273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-08-30 do dziś
2318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2011-08-30 do dziś
2473 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2011-08-30 do dziś
2573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2011-08-30 do dziś
2673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-08-30 do dziś
2773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-08-30 do dziś
2879 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2011-08-30 do dziś
2979 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2011-08-30 do dziś
3079 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2011-08-30 do dziś
3179 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2011-08-30 do dziś
3279 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-30 do dziś
3382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-08-30 do dziś
3418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2011-08-30 do dziś
3582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-30 do dziś
3685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2011-08-30 do dziś
3793 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2011-08-30 do dziś
3893 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2011-08-30 do dziś
3993 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-08-30 do dziś
4093 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2011-08-30 do dziś
4196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-08-30 do dziś
4296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-30 do dziś
4341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-08-30 do dziś
4443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-08-30 do dziś
4518 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-08-30 do dziś
4642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-08-30 do dziś
4746 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-08-30 do dziś
4846 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-08-30 do dziś
4946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.01.2013 okres 05.08.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.08.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-03-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.08.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów