GRZEGORZ IRENEUSZ WIZNER ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000394642
Numer REGON: 242716076
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2011-09-01
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/6201/11/33]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2011-09-01 do dziś
3. NazwaGRZEGORZ IRENEUSZ WIZNER ODDZIAŁ W POLSCE2011-09-01 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejGRZEGORZ IRENEUSZ WIZNER2011-09-01 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, URZĄD MIEJSKI CZESKI CIESZYN -URZĄD DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NUMER IDENTYFIKACYJNY: 876656382011-09-01 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGREPUBLIKA CZESKA2011-09-01 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-01 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2011-09-01 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica JESIONOWA nr domu 13 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2011-09-01 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj REPUBLIKA CZESKA jednostka podziału terytorialnego POWIAT-KARWINA miejscowość CZESKI CIESZYN ŻUKÓW DOLNY ulica K.VODOJEMU nr domu 142 nr lokalu kod pocztowy 737 01 poczta CZESKI CIESZYN -ŻUKÓW DOLNY 2011-09-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuOSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTOWANIA2011-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcySAMODZIELNIE2011-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIZNER2011-09-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ IRENEUSZ2011-09-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymKIEROWNIK ODDZIAŁU2011-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoWIZNER2011-09-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ IRENEUSZ2011-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-09-01 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-09-01 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-01 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów