DOBRY DACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000394544
Numer REGON: 221506518
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[RDF/260617/20/596]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY DACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina BRUSY miejscowość BRUSY2011-08-26 do dziś
2. Adresmiejscowość BRUSY ulica PLAC JANA PAWŁA II nr domu 13 kod pocztowy 89-632 poczta BRUSY kraj POLSKA 2011-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.08.2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA JANUSZ FIEREK, CZERSK, REP. A NR 2443/20112011-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPESTKA2011-08-26 do dziś
2. ImionaMAREK2011-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2011-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-08-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWALIŃSKI2011-08-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2011-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2011-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-08-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREWICZ2011-08-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2011-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-08-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWALIŃSKI2011-08-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2011-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPESTKA2020-03-25 do dziś
2. ImionaMAREK2020-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA2020-03-25 do dziś
21. NazwiskoJUREWICZ2020-03-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA2020-03-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-08-26 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-08-26 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-26 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 20112012-08-28 do dziś
2data złożenia 10.06.2013 okres 20122013-08-20 do dziś
3data złożenia 10.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
5data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
6data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120112012-08-28 do dziś
220122013-08-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120112012-08-28 do dziś
220122013-08-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów