FIRMA HANDLOWA SOCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-09-12 godz. 13:30:03
Numer KRS: 0000394392
Numer REGON: 180756008
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-07-07
Sygnatura akt[RDF/525988/23/701]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA SOCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JAROSŁAWSKI gmina JAROSŁAW miejscowość JAROSŁAW2011-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość JAROSŁAW ulica SANOWA nr domu 19 kod pocztowy 37-500 poczta JAROSŁAW kraj POLSKA 2011-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOGUSŁAWA STYBLA W KANCELARII NOTARIALNEJ W JAROSŁAWIU W DNIU 02.08.2011 R., REP. A NR 2560/2011 23.08.2011 R. NOTARIUSZ BOGUSŁAW STYBEL KANCELARIA NOTARIALNA W JAROSŁAWIU REP. A NR 2854 ZMIANA PAR. 8 UMOWY2011-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA2011-08-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MICHAŁ2011-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000,00 ZŁ2011-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2011-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2011-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHA2011-08-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MICHAŁ2011-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOCHA2011-08-24 do dziś
2. ImionaBARBARA2011-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-08-24 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA82011-08-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-24 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-08-24 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-08-24 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-08-24 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-08-24 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-08-24 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-08-24 do dziś
847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.03.2014 okres OD 02.08.2011 DO 31.12.20112014-04-30 do dziś
2data złożenia 18.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-30 do dziś
3data złożenia 24.11.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-07 do dziś
4data złożenia 24.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
5data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
6data złożenia 18.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
7data złożenia 09.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
8data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
9data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
10data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
11data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.08.2011 DO 31.12.20112014-04-30 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.08.2011 DO 31.12.20112014-04-30 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów