ENERGIA MINNITI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000394206
Numer REGON: 161131941
Numer NIP: 7492085826
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-23
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-05-26
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/8838/21/552]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA MINNITI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina BIELAWA miejscowość BIELAWA2017-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELAWA ulica OS. EUROPEJSKIE nr domu 19 kod pocztowy 58-260 poczta BIELAWA kraj POLSKA 2017-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.07.2011 R. NOTARIUSZ AGATA MISZKIEWICZ-KULA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, REP. A NR 5782/20112011-08-23 do dziś
202.03.2016R., NOTARIUSZ BARBARA ZABIELSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ IRENY BARTOSZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 112/2016, ZMIENIONO: §6, §7 UST.1, §8 UST.1, §15 UST.6, §16 UST.1, 18.03.2016R., NOTARIUSZ WALDEMAR JARÓG, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE, ZMIENIONO §6 UMOWY SPÓŁKI2016-08-17 do dziś
306.02.2017R. REPERTORIUM A NUMER 430/2017, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA WALDEMARA JARÓG W DZIERŻONIOWIE. ZMIANIE ULEGŁ PARAGRAF 2 ORAZ PARAGRAF 3 UMOWY SPÓŁKI2017-03-09 do dziś
407.08.2018 R., NOTARIUSZ WALDEMAR JARÓG, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE, REP. A NR 2935/2018, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2018-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMINNITI2016-08-17 do dziś
2. ImionaRAFFAELE2016-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2018-08-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-08-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES SPÓŁKI WZGLĘDNIE PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU WZGLĘDNIE 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB 2 (DWAJ) PROKURENCI.2011-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMINNITI2021-05-26 do dziś
2. ImionaRAFFAELE2021-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-09-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-08-17 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-08-17 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2016-08-17 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-08-17 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-08-17 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-08-17 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.11.2014 okres OD 01.09.2011 DO 31.12.20112014-12-12 do dziś
2data złożenia 19.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-12 do dziś
3data złożenia 19.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
4data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
5data złożenia 25.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
6data złożenia 15.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
7data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
8data złożenia 14.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-14 do dziś
9data złożenia 14.05.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2011 DO 31.12.20112014-12-12 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-14 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-05-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.09.2011 DO 31.12.20112014-12-12 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów