TANCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000394129
Numer REGON: 144695625
Numer NIP: 7010309984
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-11-29
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/58642/23/306]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO nr domu 7 nr lokalu 11 kod pocztowy 02-962 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.07.2011, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 132 W WARSZAWIE, REP. A NR 6285/2011. 16.08.2011 NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 132 W WARSZAWIE, REP A NR 7275/2011 -ZMIANA § 6 UST. 1.2011-08-22 do dziś
221.03.2012 R., REP. A NR 1918/2012, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, AL. JANA PAWŁA II NR 61 LOK.132, WARSZAWA, ZMIENIONO: § 6 UMOWY SPÓŁKI2012-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaATKONIS2011-08-22 do dziś
2. ImionaJULIUSZ FILIP2011-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2018-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2012-05-16 do dziś
220 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-05-16 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-05-16 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-05-16 do dziś
556 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-05-16 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-05-16 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-05-16 do dziś
895 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-05-16 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-05-16 do dziś
1046 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2018-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2012 okres 22.08.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
2data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
3data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
4data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
5data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
6data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
7data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
11data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
12data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
13data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
14data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.08.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.08.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TANCHEM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27.10.2023R., ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 27.10.2023R. PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO KAROLINĘ WOŁCZYK, ZASTĘPCĘ NOTRAIUSZA KRZYSZTOFA KOPCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. TWARDA 18; REPERTORIUM A 10832/2023 ,2023-11-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2023-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoATKONIS2023-11-29 do dziś
2. ImionaJULIUSZ FILIP2023-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TANCHEM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27.10.2023R., ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 27.10.2023R. PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO KAROLINĘ WOŁCZYK, ZASTĘPCĘ NOTRAIUSZA KRZYSZTOFA KOPCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. TWARDA 18; REPERTORIUM A 10832/2023, 27.10.2023 ,2023-11-29 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów