LESZNO COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000394110
Numer REGON: 144778162
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-01-11
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/75410/20/131]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLESZNO COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-08-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 96 kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.07.2011 R., REP. A-6487/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ EWELINĘ STYGAR-JAROSIŃSKĄ ASESOR NOTARIALNĄ, ZASTĘPCĘ DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY UL. SZAREJ 14/15.2011-08-22 do dziś
208.12.2011 R., REP. A NR 10895/2011, NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. SZARA 14 LOK.15,00-420 WARSZAWA, ZMIANA § 2 UST. 1 I UST. 2, § 4 UST. 1.2011-12-20 do dziś
308-08-2016 REPERTORIUM A NR 10263/2016, ZASTĘPCA NOTARIALNY JUSTYNA WITKOWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ARTURA STANISŁAWA KOZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR KOZAK NOTARIUSZ, AGNIESZKA LISOWSKA NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA,ZMIENIONO § 5 PKT 1, § 5 PKT 3 ORAZ § 5 PKT 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2016-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZNO HOLDINGS LTD.2017-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000,00 ZŁ2021-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-03-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego85000,00 ZŁ2021-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 ZŁ2016-09-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2011-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRAATEN2011-12-20 do dziś
2. ImionaLYLE EMERSON2011-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSPECZIK2011-12-19 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2011-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-12-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2011-12-20 do dziś
208 93 Z WYDOBYWANIE SOLI2011-12-20 do dziś
324 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH2011-12-20 do dziś
424 43 Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY2011-12-20 do dziś
524 44 Z PRODUKCJA MIEDZI2011-12-20 do dziś
624 45 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH2011-12-20 do dziś
746 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2011-12-20 do dziś
807 29 Z GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2013 okres 19.07.2011 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
2data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
3data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
5data złożenia 11.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
6data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
7data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
8data złożenia 13.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.07.2011 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.07.2011 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów