CULLINAN PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000394105
Numer REGON: 144830951
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-12-02
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/63976/21/822]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCULLINAN PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2021-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101-07-2011 NOTARIUSZ MARIUSZ BIAŁECKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KOSZYKOWEJ 69 LOK. 2 W WARSZAWIE; REP. A NR 6125/20112011-08-24 do dziś
216.12.2013, REP. A NR 22120/2013, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL.GAŁCZYŃSKIEGO 4,00-362 WARSZAWA ZMIENIONO BRZMIENIE: §1, §3 ORAZ §8 UST.2 USUNIĘTO: §17 UST.52014-01-13 do dziś
317 MARCA 2015R. REP.A 612/2015, NOTARIUSZ MAGDALENA SIERADZ PODSIADŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM, W CAŁOŚCI UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I PRZYJETO UMOWĘ W NOWYM BRZMIENIU.2015-04-23 do dziś
412.06.2015R., REP.A NR 1653/2015, NOTARIUSZ MAGDALENA SIERADZ-PODSIADŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM, ZMIENIONO PAR. 8 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2015-07-27 do dziś
515.11.2016, REPERTORIUM A NR 6602/2016, NOTARIUSZ ADAM BANASZEK W WARSZAWIE ZMIENIONO: PAR.3 UMOWY SPÓŁKI2016-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROVSKYI2016-12-12 do dziś
2. ImionaMYKHAILO2016-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000 ZŁ2016-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego11000,00 ZŁ2015-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11000,00 ZŁ2015-04-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROVSKYI2016-12-12 do dziś
2. ImionaMYKHAILO2016-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-08-24 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-08-24 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-08-24 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-08-24 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-08-24 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-24 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.10.2012 okres 01.09.2011-31.12.20112012-11-08 do dziś
2data złożenia 02.09.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-09 do dziś
3data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
4data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
5data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.09.2011-31.12.20112012-11-08 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-10-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.09.2011-31.12.20112012-11-08 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-10-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów