KULESZA & ADAMIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000394097
Numer REGON: 144397514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-06-19
Sygnatura akt[RDF/209038/20/945]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-08-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 144397514 NIP 52136148232014-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKULESZA & ADAMIAK SPÓŁKA JAWNA2015-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SKRZETUSKIEGO nr domu 26 kod pocztowy 02-726 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.07.2011 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2011-08-22 do dziś
201.08.2014 R. - ZMIENIONO § § 2, 5, 6, 7.2014-09-03 do dziś
327.03.2015 - ANEKS NR 2 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI.2015-04-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA2014-09-03 do dziś
2. ImionaINGA KATARZYNA2011-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-09-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-08-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMIAK2014-09-03 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-09-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2014-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO2011-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMIAK2014-09-03 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULESZA2014-09-03 do dziś
2. ImionaINGA KATARZYNA2011-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2015-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-22 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-19 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów