CS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000394026
Numer REGON: 021697447
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-09-27
Sygnatura akt[RDF/426106/22/789]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2011-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PAWŁA WŁODKOWICA nr domu 10 nr lokalu 16 kod pocztowy 50-072 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2011-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.08.2011 R., ASESOR NOTARIALNY IWONA ŁACNA ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 13447/2011. 29.08.2011 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 14341/2011; ZMIENIONO § 2.2011-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANG2011-09-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2011-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2011-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJTYKA2011-09-02 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2011-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2011-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJTYKA2011-09-02 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2011-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLANG2011-09-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2011-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-09-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-09-02 do dziś
281 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2011-09-02 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-09-02 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-09-02 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-09-02 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-09-02 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-09-02 do dziś
843 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-09-02 do dziś
970 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-09-02 do dziś
1073 1 REKLAMA2011-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2012 okres 02.09.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
2data złożenia 06.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
3data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
4data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
5data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
6data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
7data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
8data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
10data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
11data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.09.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.09.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-23 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów