BONITAS ART. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000394011
Numer REGON: 021696614
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2018-04-11
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/10366/18/667]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONITAS ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZGORZELECKI gmina ZGORZELEC miejscowość ZGORZELEC2011-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość ZGORZELEC ulica BRONIEWSKIEGO nr domu 12 nr lokalu A kod pocztowy 59-900 poczta ZGORZELEC kraj POLSKA 2013-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.08.2011 R. -NOTARIUSZ ROMUALD OKULICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W DARŁOWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 43, REPERTORIUM A NR 3964/2011.2011-09-02 do dziś
225.07.2012 R. - NOTARIUSZ GRAŻYNA STANISŁAWA TURKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGORZELCU PRZY UL. BOHATERÓW II ARMII WP 10C/2, REPERTORIUM A NR 3650/2012 - ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI.2012-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINKOWICZ2011-09-02 do dziś
2. ImionaANNA2011-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-09-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-09-02 do dziś
293 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2011-09-02 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2011-09-02 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-09-02 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-09-02 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-09-02 do dziś
756 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-09-02 do dziś
847 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-09-02 do dziś
947 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-09 do dziś
1047 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-09 do dziś
1147 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-09 do dziś
1247 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
2data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów