A-K-T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000393857
Numer REGON: 321094509
Numer NIP: 9552319052
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-02-19
Sygnatura akt[RDF/469104/23/258]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-K-T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-05-12 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 38 nr lokalu 9 kod pocztowy 60-825 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 LIPCA 2011 R. REP. A NR 2149/2011, SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM BARBARĄ WOLSKĄ, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZ ELŻBIETY KOZARKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU.2011-08-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 07 KWIETNIA 2015 R., REPERTORIUM A NR 45/2015, NOTARIUSZ MAŁGORZATA MARCINIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO §3 UST.12015-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIAWSKI2011-08-17 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ FELIKS2011-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00ZŁ2019-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNA CZERNIAWSKA2019-02-21 do dziś
2. ImionaMARTA ANNA2019-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400,00ZŁ2019-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIAWSKI2011-08-17 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ FELIKS2011-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-08-17 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-08-17 do dziś
371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-08-17 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-08-17 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-17 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-08-17 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2022-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.03.2013 okres 22 LIPCA 2011 DO 31 GRUDNIA 20122013-03-27 do dziś
2data złożenia 07.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
3data złożenia 12.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
4data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
5data złożenia 17.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
6data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
7data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8data złożenia 12.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-12 do dziś
9data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
10data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
11data złożenia 19.02.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122 LIPCA 2011 DO 31 GRUDNIA 20122013-03-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-12 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122 LIPCA 2011 DO 31 GRUDNIA 20122013-03-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-12 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów