HERZ 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000393810
Numer REGON: 221557042
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-10-18
Sygnatura akt[RDF/357165/21/187]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERZ 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2015-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. CISOWA nr domu 9 kod pocztowy 20-703 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2019-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 4069/2011 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY NOTARIUSZ MARCIN PARADOWSKI2011-08-17 do dziś
218.09.2015R., REPERTORIUM A NR 4345/2015, NOTARIUSZ MARCIN PARADOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL.GDAŃSKA 32/6A, 85-006 BYDGOSZCZ ZMIANA §2 PKT 12015-12-30 do dziś
323.04.2018, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, NOTARIUSZ MARCIN PARADOWSKI, REP. A NR 1940/2018; ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2019-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółka31.12.20202019-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBINKOWSKA2011-08-17 do dziś
2. ImionaDOROTA2011-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-08-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-08-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-08-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-08-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-08-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2011-08-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2011-08-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2011-08-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-08-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZ 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1458300772019-10-22 do dziś
4. Numer KRS0000396987 2019-10-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZOWI, W KTÓREGO IMIENIU DZIAŁA PREZES ZARZĄDU. DO REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERZ 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1458300772019-10-22 do dziś
4. Numer KRS0000396987 2019-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2011-08-17 do dziś
287 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2011-08-17 do dziś
388 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2011-08-17 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2011-08-17 do dziś
586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2011-08-17 do dziś
688 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-17 do dziś
787 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2011-08-17 do dziś
887 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2011-08-17 do dziś
987 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2011-08-17 do dziś
1086 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2014 okres OD 17.08.2011 DO 31.12.20122014-11-24 do dziś
2data złożenia 10.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-27 do dziś
3data złożenia 10.10.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-27 do dziś
4data złożenia 10.10.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-27 do dziś
5data złożenia 10.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
6data złożenia 17.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
7data złożenia 17.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-17 do dziś
8data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
9data złożenia 18.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.08.2011 DO 31.12.20122014-11-24 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-27 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-27 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów