MERITUM CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000393722
Numer REGON: 021677025
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/256762/20/747]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMERITUM CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA2014-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość OLEŚNICA ulica LWOWSKA nr domu 31 nr lokalu 101 kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA 2014-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.07.2011 R., NOTARIUSZ MAGDALENA GRODZICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY, UL. SEJMOWA 14/2, REPERTORIUM A NR 2185/2011.2011-08-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.10.2013 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MAGDALENĘ GRODZICKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OLEŚNICY, UL. SEJMOWA 14/2, REPERTORIUM A NUMER 2663/2013, ZMIENIONO § 2, § 3, § 6, § 13, § 19 UMOWY SPÓŁKI.2014-03-12 do dziś
329.06.2017R., KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY, UL. KILIŃSKIEGO 6/6, NOTARIUSZ MATEUSZ ROBASZYŃSKI, REP. A NR 1602/2017, ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI2017-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNASZEWSKI2014-03-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ2014-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 348.000,00ZŁ.(TRZYSTA CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2017-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego350000,00 ZŁ2017-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2014-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNASZEWSKA2020-01-14 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2020-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNASZEWSKI2016-03-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ2016-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-03-12 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-03-12 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-03-12 do dziś
469 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2014-03-12 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2012 okres 18.07.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
2data złożenia 03.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
3data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
4data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
5data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
6data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
7data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
8data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
10data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.07.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.07.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów