„BUDMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000393533
Numer REGON: 145164930
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2012-06-13
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/15119/12/400]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RACJONALIZACJI nr domu 6/8 kod pocztowy 02-673 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.07.2011 R., REPERTORIUM A NR 4387/2011, NOTARIUSZ WOJCIECH WYPYCH, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH WYPYCH NOTARIUSZ, ARTUR KOZAK NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE2011-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUDMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2011-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1430263422011-09-09 do dziś
4. Numer KRS0000390774 2011-09-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMOLA2011-09-09 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JERZY2011-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-09-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-09-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-09-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-09-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 500 ZŁ2011-09-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 500 ZŁ2011-09-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 500 ZŁ2011-09-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-09-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMNATRIUSZ -SPÓŁKA POD FIRMĄ „BUDMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PREZES ZARZĄDU WOJCIECH KAMOLA2011-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUDMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2011-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1430263422011-09-09 do dziś
4. Numer KRS0000390774 2011-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-09-09 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-09-09 do dziś
349 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2011-09-09 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-09-09 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-09-09 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-09-09 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-09-09 do dziś
846 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-09-09 do dziś
946 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2011-09-09 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-09-09 do dziś
1147 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-09 do dziś
1247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-09 do dziś
1347 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-09 do dziś
1447 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-09 do dziś
1546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2011-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.04.2012 okres 09.09.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.09.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów