DETZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000393386
Numer REGON: 160861956
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-06-24
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/5061/21/687]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDETZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat STRZELECKI gmina STRZELCE OPOLSKIE miejscowość KADŁUB2012-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KADŁUB ulica MŁYŃSKA nr domu 2 kod pocztowy 47-100 poczta STRZELCE OPOLSKIE kraj POLSKA 2012-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.01.2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, NOTARIUSZ DANUTA NATKANIEC, REP. A: 449/20112011-08-10 do dziś
223.09.2011 R., REP. A NR 2594/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ SICIŃSKĄ-KAMIŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU ZMIENIONO PAR. 2.2011-10-05 do dziś
320.04.2012 R., REP. A NR 4942/2012, KN. I. ZABIELSKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH ZMIENIONO PAR.; 3, 8, 20 UMOWY SPÓŁKI. 15.05.2012 R., REP. A NR 5778/2012 KN. I. ZABIELSKI W STRZELCACH OPOLSKICH, PROTOKÓŁ PROSTUJĄCY AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.04.2012 R., REP. A NR 4942/2012.2012-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMIETZ2012-05-28 do dziś
2. ImionaRAJMUND2012-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.598 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 129.900,00 ZŁ2014-04-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego130000,00 ZŁ2011-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE WSZELKICH PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMIETZ2012-05-28 do dziś
2. ImionaRAJMUND2012-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2012-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZOPA2012-05-28 do dziś
2. ImionaTERESA2012-05-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-09-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-08-10 do dziś
246 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2011-08-10 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-10 do dziś
447 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-10 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-08-10 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-08-10 do dziś
746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2011-08-10 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-08-10 do dziś
946 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2011-08-10 do dziś
1066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2012 okres 10.08.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
2data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-05 do dziś
3data złożenia 01.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
4data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
5data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
6data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
7data złożenia 14.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
8data złożenia 22.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-22 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.08.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-09-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.08.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-09-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów