INSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000393340
Numer REGON: 281095155
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-04-18
Sygnatura akt[RDF/481885/23/562]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2016-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. ARTYLERYJSKA nr domu 3F nr lokalu 307 kod pocztowy 10-165 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2016-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.06.2011 R. NOTARIUSZ JACEK ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 5902/20112011-08-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA2022-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0110211502023-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.400 ZŁ2022-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5400,00 ZŁ2011-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.2011-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROCHOWSKA2022-08-29 do dziś
2. ImionaMONIKA IZABELA2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŻWIRKO2016-10-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ STANISŁAW2016-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-21 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA JEDNOOSOBOWA2016-10-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-08-11 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-08-11 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-08-11 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-08-11 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-08-11 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-08-11 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-08-11 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-08-11 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-08-11 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.03.2014 okres OD 11.08.2011 DO 31.12.20122014-03-13 do dziś
2data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
3data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
4data złożenia 30.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
5data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
6data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
8data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
9data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
10data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
11data złożenia 18.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.08.2011 DO 31.12.20122014-03-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.08.2011 DO 31.12.20122014-03-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów