F.U.KOMAN SPÓŁKA JAWNA R.KOT G.KOT

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000393278
Numer REGON: 242629905
Numer NIP: 6351827610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-01-10
Sygnatura akt[RDF/366173/22/519]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2011-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaF.U.KOMAN SPÓŁKA JAWNA R.KOT G.KOT2011-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MIKOŁOWSKI gmina ORZESZE miejscowość ORZESZE2011-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ORZESZE ulica JAŚKOWICKA nr domu 28 kod pocztowy 43-180 poczta ORZESZE kraj POLSKA 2011-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.07.2011 R.2011-08-10 do dziś
210 PAŹDZIERNIKA 2011 R., -ZMIANA § 62011-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT2011-08-10 do dziś
2. ImionaROMAN JAN2011-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-08-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-08-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-08-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-08-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT2011-08-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROMAN2011-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-08-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-08-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-08-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-08-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2011-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT2011-08-10 do dziś
2. ImionaROMAN JAN2011-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOT2011-08-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ROMAN2011-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-10 do dziś
280 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2011-08-10 do dziś
380 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2011-08-10 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-08-10 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-10 do dziś
680 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2011-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-05 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20182019-08-21 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-27 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-12 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-07-012021-09-07 do dziś