„EXCHANGE-ONLINE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000393265
Numer REGON: 143885424
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-01-20
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/304/21/912]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXCHANGE-ONLINE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 43A nr lokalu 37B kod pocztowy 01-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.05.2011, ANNA KULKA ASESOR NOTARIALNY, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK KOSSEWSKI, REP. A NR 2105/2011 01.06.2011, JACEK KOSSEWSKI NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK KOSSEWSKI, REP. A NR 2295/20112011-08-11 do dziś
230.10.2012 REP. A NR 5474/2012 ZMIENIONO § 5 UST. 1, § 8 UST. 3, § 17.2013-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3653606032021-01-20 do dziś
4. Numer KRS0000635650 2021-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ2021-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-01-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2015-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2011-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2011-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILA2021-01-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2021-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2013-02-28 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-02-28 do dziś
346 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2013-02-28 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-02-28 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-02-28 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-02-28 do dziś
777 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2013-02-28 do dziś
879 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-02-28 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2012 okres 01.07.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
2data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
3data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
4data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
5data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
6data złożenia 03.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
7data złożenia 04.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
8data złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
9data złożenia 16.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów