DOBRY PRACOWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000393087
Numer REGON: 121854323
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-09
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/214957/20/891]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY PRACOWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina BOCHNIA miejscowość BOCHNIA2011-08-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BOCHNIA ulica KAROSEK nr domu 37 kod pocztowy 32-700 poczta BOCHNIA kraj POLSKA 2011-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.07.2011 R. -UMOWA SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA KURNICKIEGO, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 2804/2011.2011-08-09 do dziś
210.01.2012 R. ZMIANA UMOWY W PAR. 6 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA KURNICKIEGO, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 124/2012.2012-01-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIK2011-08-09 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ANDRZEJ2011-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2011-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-08-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI2011-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIK2011-08-09 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ANDRZEJ2011-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2011-08-09 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-08-09 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-08-09 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-09 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-08-09 do dziś
678 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-08-09 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-08-09 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-08-09 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-08-09 do dziś
1063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-08-09 do dziś
1173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-08-09 do dziś
1273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-08-09 do dziś
1370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-01-31 do dziś
1470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-01-31 do dziś
1585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.12.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-09 do dziś
2data złożenia 17.12.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-09 do dziś
3data złożenia 17.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-09 do dziś
4data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-11 do dziś
5data złożenia 18.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-24 do dziś
6data złożenia 18.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
7data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
11data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-09 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 01.01.20142016-08-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-09 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 01.01.20142016-08-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów