EXIMA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000392907
Numer REGON: 144081573
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-10-05
Sygnatura akt[RDF/251670/20/496]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2011-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIMA SPÓŁKA AKCYJNA2011-08-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-08-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GÓRCZEWSKA nr domu 200A nr lokalu 213 kod pocztowy 01-460 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 12 MAJA 2011 ROKU NOTARIUSZ JOLANTA KRASIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ, REP.A NR 2717/2011. AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2011 R. NOTARIUSZ JOLANTA KRASIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ, REP.A NR 3673/2011, ZMIANA § 13 USTĘP 2 I § 30 STATUTU2011-08-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-12 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2011-08-12 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-08-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-08-12 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2011-08-12 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2011-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2011-08-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002011-08-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-08-12 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-08-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2011-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOS2011-08-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2011-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-08-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIENNICKI2011-08-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ2011-08-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-08-12 do dziś
21. NazwiskoCYDEJKO2011-08-12 do dziś
2. ImionaLUKRECJA2011-08-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-08-12 do dziś
31. NazwiskoMAKSYMIUK2011-08-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2011-08-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-08-12 do dziś
270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-08-12 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-08-12 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-08-12 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-08-12 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-08-12 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-08-12 do dziś
849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-08-12 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-08-12 do dziś
1064 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-08-12 do dziś
1168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2017 okres OD 12.05.2011 DO 31.12.20112017-09-25 do dziś
2data złożenia 22.07.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-25 do dziś
3data złożenia 22.07.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-25 do dziś
4data złożenia 22.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-25 do dziś
5data złożenia 22.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-25 do dziś
6data złożenia 22.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
7data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-05 do dziś
8data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.05.2011 DO 31.12.20112017-09-25 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-05 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.05.2011 DO 31.12.20112017-09-25 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-09-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-09-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów