DOLCAN SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000392906
Numer REGON: 143754432
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-03-30
Sygnatura akt[RDF/283474/21/464]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2011-08-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLCAN SPÓŁKA AKCYJNA2011-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-08-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŁODYGOWA nr domu 26 kod pocztowy 03-687 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 LIPCA 2011 R. AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ -SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE JAKUBA SZYMCZAKA W KANCELARII NOTARIALNEJ KANCELARIA NOTARIALNA JAKUB SZYMCZAK (WARSZAWA 00-082, UL. SENATORSKA 12) ZA REP. A NR 11952/20112011-08-04 do dziś
213.09.2011 R., REP. A NR 16159/2011, NOTARIUSZ JAKUB SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA, JAKUB SZYMCZAK, UL. SENATORSKA 12, 00-082 WARSZAWA, ZMIANA § 3 UST. 1, 22011-09-28 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 MARCA 2013 ROKU, NOTARIUSZ JAKUB SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA JAKUB SZYMCZAK, DOMINIK SZYMCZAK, KATARZYNA SZYMCZAK SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL. SENATORSKA 12, REP. A NR 9493/2013 ZMIANA § 11 UST. 2 I § 13 STATUTU SPÓŁKI2013-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-04 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2011-08-04 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAVARES CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3668690362019-07-01 do dziś
4. Numer KRS0000670385 2019-07-01 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2019-07-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50100000,00 ZŁ2011-09-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji501000002011-09-28 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1, 00 ZŁ2011-08-04 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50100000,00 ZŁ2011-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty50000000,00 ZŁ2011-09-28 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2011-08-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002011-08-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-08-04 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2011-09-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500000002011-09-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-09-28 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-08-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2013-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHNIK2017-06-14 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2017-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-14 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOJCIESKI2019-07-01 do dziś
2. ImionaARTUR2019-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-01 do dziś
21. NazwiskoBISKUPSKI2017-10-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ HENRYK2017-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-11 do dziś
31. NazwiskoSZKIELA2017-06-14 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2017-06-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-02-05 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-02-05 do dziś
364 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-02-05 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-02-05 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-05 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-05 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-02-05 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-02-05 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-02-05 do dziś
1082 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2015-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2013 okres 25.07.2011 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-19 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-19 do dziś
6data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
7data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.12.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
8data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
9data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
10data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta125.07.2011 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-19 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.07.2011 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-19 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
7OD 01.12.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.07.2011 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-19 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
7OD 01.12.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów