ENERGETYKAPRO SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000392820
Numer REGON: 021651965
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-02
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2014-04-10
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/30104/13/736]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2011-08-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYKAPRO SPÓŁKA AKCYJNA2011-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2011-08-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KAMIEŃSKIEGO nr domu 205 kod pocztowy 51-126 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.03.2011 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 2779/2011. 17.06.2011 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 7028/2011, ZMIENIONO § 1 STATUTU.2011-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-02 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2011-08-02 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-08-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHURKO2011-08-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2011-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-02 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2011-08-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-08-02 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10000002011-08-02 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2011-08-02 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego25000,00 ZŁ2011-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A -AKCJE IMIENNE2011-08-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002011-08-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) -AKCJE SERII A SĄ AKCJAMI ZAŁOŻYCIELSKIMI I ZOSTAJĄ UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ Z NICH PRZYSŁUGUJE PRAWO ODDANIA DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.2011-08-02 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2011-08-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002011-08-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-08-02 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-08-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHURKO2011-08-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2011-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHURKO2011-08-02 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2011-08-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-08-02 do dziś
21. NazwiskoHURKO2011-08-02 do dziś
2. ImionaHENRYK JÓZEF2011-08-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-08-02 do dziś
31. NazwiskoHURKO2011-08-02 do dziś
2. ImionaJADWIGA HELENA2011-08-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-08-02 do dziś
266 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2011-08-02 do dziś
369 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2011-08-02 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-08-02 do dziś
571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-08-02 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-08-02 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-08-02 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2011-08-02 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-08-02 do dziś
1085 EDUKACJA2011-08-02 do dziś
1190 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2011-08-02 do dziś
1226 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-08-02 do dziś
1393 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-08-02 do dziś
1446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-08-02 do dziś
1541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-08-02 do dziś
1642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-08-02 do dziś
1743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-08-02 do dziś
1847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-08-02 do dziś
1949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-08-02 do dziś
2052 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-08-02 do dziś
2160 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2011-08-02 do dziś
2261 TELEKOMUNIKACJA2011-08-02 do dziś
2327 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-08-02 do dziś
2462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-08-02 do dziś
2564 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-08-02 do dziś
2665 UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO2011-08-02 do dziś
2768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-08-02 do dziś
2872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2011-08-02 do dziś
2977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-08-02 do dziś
3028 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-02 do dziś
3158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-08-02 do dziś
3259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-08-02 do dziś
3333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-08-02 do dziś
3435 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-08-02 do dziś
3563 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów