DOBRA KLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000392718
Numer REGON: 143329261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/265893/20/698]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA KLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2012-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMIANKI ulica WIOSENNA nr domu 70 kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2014-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDOBRA KLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ „ODDZIAŁ NIESZAWA”2012-11-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ALEKSANDROWSKI gmina NIESZAWA miejscowość NIESZAWA2012-11-10 do dziś
3. Adresmiejscowość NIESZAWA ulica 3 MAJA nr domu 2 kod pocztowy 87-370 poczta NIESZAWA kraj POLSKA 2012-11-10 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.07.2011 R., NOTARIUSZ GABRIELA MARZINEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH, REP. A NR 3110/20112011-07-29 do dziś
202.02.2012, NOTARIUSZ GABRIELA MARZINEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 67 W ŁOMIANKACH, REPERTORIUM A NR 467/2012, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2012-02-10 do dziś
302.02.2016 R., REP. A NR 416/2016, NOTARIUSZ GABRIELA MARZINEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH. ZMIANA § 6, § 8 UST. 1, § 9 UMOWY SPÓŁKI.2016-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRIGAUD2011-07-29 do dziś
2. ImionaZOFIA TAMARA2011-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały307 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.050 ZŁOTYCH2016-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego49950,00 ZŁ2016-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRIGAUD2011-07-29 do dziś
2. ImionaZOFIA TAMARA2011-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSIEDLECKA2016-06-07 do dziś
2. ImionaLILIANNA ELIZA2016-06-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-06-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-07-29 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-06-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2016-06-07 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-06-07 do dziś
335 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2016-06-07 do dziś
438 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2016-06-07 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-06-07 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-06-07 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-06-07 do dziś
895 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2016-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2012 okres 29.07.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
2data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
3data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
4data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
5data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-02 do dziś
6data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
7data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
8data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.07.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-02 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.07.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-02 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów