CSI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000392713
Numer REGON: 061105326
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-04-27
Sygnatura akt[RDF/378167/22/984]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2022-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. KRYSZTAŁOWA nr domu 26 nr lokalu 64 kod pocztowy 20-582 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2022-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.07.2011 R. -PIOTR BANDERSKI KANCELARIA NOTARIALNA JACEK RZĄCZYŃSKI, PIOTR BANDERSKI SPÓŁKA CYWILNA -REP A NR 7096/20112011-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYK2011-08-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH GRZEGORZ2011-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 PLN2011-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-08-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLA2011-08-01 do dziś
2. ImionaANETA2011-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 PLN2011-08-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-08-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYK2011-08-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH GRZEGORZ2011-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLA2011-08-01 do dziś
2. ImionaANETA2011-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-08-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2011-08-01 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-08-01 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-08-01 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-01 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-08-01 do dziś
685 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2011-08-01 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-08-01 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-08-01 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
2data złożenia 01.08.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-10 do dziś
3data złożenia 12.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-29 do dziś
4data złożenia 11.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-02 do dziś
5data złożenia 31.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-08 do dziś
6data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
7data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-10 do dziś
8data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
9data złożenia 27.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-08 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-29 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-08 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów